ค้นหา
  • URDEE IMAGE

Thailand-Animal-Wheelchair


Students and volunteers learn to making wheelchairs for disabled pets at Chulalongkorn University in Bangkok.(URDEE IMAGE/Adisorn Chabsungnuen)

มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงครามจัดโครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" : Wheelchair for Pets โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาและผู้จิตอาสาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ และร่วมปฏิบัติทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ซึ่งปัจจุบันนี้มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ต้องประสบปัญหาทุพลภาพ ทั้งที่มีความพิการถาวรไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ และบางส่วนที่อยู่ในระดับที่ยังสามารถฟื้นฟูได้ แต่จากการที่เจ้าของไม่ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการวัดขนาดเฉพาะตัว และลักษณะอาการของสัตว์เลี้ยงที่ทุพลภาพ ประกอบกับการขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือในการฟื้นฟูที่มีราคาสูงและหาผู้ผลิตได้ยากในท้องตลาด ทำให้สัตว์เหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือและดูแลที่ถูกวิธี ทางมูลนิธิศาตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม จึงเกิดได้มีแนวคิดที่จะจัดทำอุปกรณ์วีลแชร์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำวีลแชร์นี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเฟลือฟื้นฟูสัตว์ที่ทุพลภาพ และมีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(URDEE IMAGE/Adisorn Chabsungnuen)

ดู 0 ครั้ง